Новият орган за борба с домашното насилие няма да е ефективен

Новият орган за борба с домашното насилие няма да е ефективенhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0586/0000586336-fbh.jpg

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до министър-председателя Николай Денков, в което изразява несъгласието си във връзка с така публикувания на сайта за обществени консултации Проект за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие. Подзаконовият нормативен акт предвижда обособяването на отдел „Закрила на уязвими групи и взаимодействие с гражданско общество“, който ще изпълнява функциите на Секретариат на Националния съвет за защита от домашното насилие.

В становището си проф. Ковачева настоява за създаването на самостоятелна структура, която да бъде ангажирана с административно-техническото, организационното, експертното, финансовото обслужване и подпомагане изпълнението на функциите на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие.
Тя е категорична, че с предложенията в ПМС не се покрива заложената законова цел за самостоятелна държавна политика в областта на домашното насилие и подчертава, че е нецелесъобразно смесването на области, които имат своите собствени специфики и са различни от темата за домашното насилие. 


„Не намирам за подходящо, когато се очаква държавата да вложи необходимите ресурси за борбата с домашното насилие и да има самостоятелна политика в тази област, да се обособи секретариат, който ще има и други функции в области, различни от домашното насилие. Прави впечатление, че дори и в наименованието на отдела отсъства темата за домашното насилие. Още повече, че секретар на Националния съвет ще е началник на отдел

„Закрила на уязвими групи и взаимодействие с гражданско общество“, който ще е секретар и на още два съвета в
съвсем различна по естеството си от домашното насилие област. За ефективната работа в сферата на домашното насилие се изискват експертни и специфични познания в превенцията и защитата от домашното насилие, което предполага в структурата да работят експерти с висока експертиза в тази област“, пише общественият защитник.
Проф. Ковачева подчертава още, че като омбудсман нееднократно е настоявала за предприемането на решителни мерки за борба с домашното насилие, включително и на законодателно ниво. Обръща внимание, че при обсъждане на законопроектите, изрично е посочвала като значителна празнота липсата на национален орган у нас, който да бъде отговорен за формулирането, прилагането и оценката на политиките и координацията на действията на органите по превенция и противодействие на домашното насилие.

„В хода на обсъжданията на промените в Закона за защита от домашното насилие подкрепих законодателните предложения за създаването му, тъй като е безспорно, че превенцията и защитата на пострадалите от домашното насилие, координацията на органите, създаването и оценката на политиките в тази сфера, трябва да бъде целенасочена държавна политика“, допълва общественият защитник.

По тази причина тя не подкрепя така предложения проект, който не отговаря на поставените цели, а именно  –  създаването на Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, който е специализиран постоянно действащ колективен и консултативен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие чрез координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие.
 Източник