Участниците в изборите трябва да обявят дарителите си пред Сметната палатаhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0584/0000584610-fbh.jpg

Единният регистър по Изборния кодекс – ЕРИК, в Сметната палата е отворен за подаване на информация от участниците в предстоящите избори за кметове и за общински съветници, съобщиха от Палатата.

Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите – партии, коалиции и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, т.е. до 4 октомври 2023 г. включително, следните данни за включването им в ЕРИК:

– имената, ЕГН и адрес на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;

– имената и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

– декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата;

– декларациите за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет, и на членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата е над една минимална работна заплата;

– наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

Участниците в изборите трябва да подават и по време на кампанията всяка следваща нова информация от изброените групи за вписване в ЕРИК, като срокът за това е до 7 дни от възникването й.

При неподаване на задължителната информация за включване в ЕРИК, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.Източник