111 души паркирали върху дюни през септемвриhttps://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0583/0000583669-fbh.jpg

111 нарушения са установени при проверки на РИОСВ – Варна, през периода от 1 май до 15 септември при извършени 139 планови и извънредни проверки, включително по сигнали, в границите на защитени територии и на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в териториалния обхват на инспекцията. Проверките са за спазване на забраните, въведени със заповедите за обявяване на зоните, и по-конкретно за увреждане и унищожаване на естествената растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни, извън активната плажна площ.

Установени са 111 нарушения на неправомерно паркирали автомобили. Най-често нарушения се установяват на режимите на защитена зона „Езеро Дуранкулак“ – в границите на морски плаж „Космос“ и морски плаж „Крапец – север“, в границите на защитена зона „Шабла-Езерец“ – морски плаж „Крапец-юг“, защитена зона „Комплекс Калиакра“ – морски плаж „Болата“; защитена зона „Галата“ – морски плаж в землището на град Варна, община Варна и село Близнаци, община Аврен, в района на защитена местност „Лимана“, защитена зона „Камчия“ – морски плаж „с. Ново Оряхово“; защитена зона „Плаж Шкорпиловци“ – морски плаж „Шкорпиловци“ и морски плаж „Кара дере“.


На установените собственици са изпратени покани за съставяне на актове за установяване на административно нарушение – до момента 20 на брой, а за останалите нарушения в момента се изискват справки за собствениците на автомобилите. След съставяне на актовете в законоустановения срок, ще бъдат приключени административно-наказателните преписки, образувани за нарушения на Закона за биологичното разнообразие.

В началото на август по инициатива на директора на РИОСВ – Варна, беше проведена среща за съгласуване на действията между всички отговорни институции с участието на областния управител на област Варна, заместник-областният управител на област Добрич, кметовете на общините Каварна и Шабла, както и представители на общините Аврен, Балчик, Бяла, Долни чифлик, IV РУ при ОД на МВР – Варна, РУ на МВР – Каварна, РУ на МВР- Балчик и началник сектор “Престъпления против околната среда и дивата природа“ към главна дирекция „Национална полиция“.В хода на срещата беше поставен акцент върху необходимостта от засилване на сътрудничеството между институциите за провеждането на екологосъобразен туризъм по Северното черноморие. Участниците обсъдиха различни мерки и действия, които биха спомогнали за намаляване на случаите на нерегламентирано паркиране върху дюни.

Като част от допълнителните мерки за опазване на дюнните природни местообитания РИОСВ – Варна, постави информационни табели в близост до дюните на плаж „Космос“, попадащ в границите на защитена зона „Езеро Дуранкулак“, указващи защитения им характер и забранителните режими.Източник