175 850 нарушения установени от Инспекцията по труда от началото на 2023 г.https://img-cdn.dnes.bg/d/images/photos/0585/0000585291-fbh.jpg

Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) са извършили 35 956 проверки за деветте месеца на годината. Проверени са 30 757 предприятия с над 1 200 000 наети в тях. Общият брой на констатираните нарушения на трудовото законодателство е 175 850, съобщиха от пресцентъра на ГИТ.

Нарушенията, свързани с разпоредбите за осъществяване на трудовите правоотношения, са 85 781, а тези с осигуряването на здраве и безопасност при работа са 89 252. Акцент в контрола на Агенцията остават отраслите и дейностите, за които анализите посочват, че са високорискови за използване на недеклариран труд и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Такива са строителство, селско стопанство, хотелиерство, ресторантьорство и търговия.


По време на проверките са установени 2737 души, работещи без трудов договор. Данните показват, че се повишава разкриваемостта на това нарушение спрямо същия период на миналата година, когато установените случаи на работа без трудов договор са били 2464. Работата без трудов договор не е маловажно нарушение, като санкцията е минимум 1500 лв. Работодателите губят право да участват в обществени поръчки в рамките на три години.

През периода се запазва наблюдаваната от началото на годината тенденция на ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни лица. Издадени са 13 210, което е с 23% повече спрямо същия период на миналата година, когато са били 10 704, съобщиха още от ГИТ.

Увеличил се е броят на случаите, в които инспекторите по труда са спирали обекти, площадки, машини и съоръжения. Тази мярка те са приложили в 371 случая, за разлика от миналата година, когато за същия период е използвана 173 пъти. Тя има превантивен характер и се прилага за отстраняване на нарушения, които създават пряка опасност за живота и здравето на работещите и са предпоставка за тежки трудови злополуки. С всеки акт за спиране може да бъде спасен човешки живот.

Съставените за горепосочения период актове за установяване на административно нарушения са 7833. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е в размер над 10.8 млн. лв. Установените забавени възнаграждения са в размер на над 7.5 млн. лв.

След намесата на Инспекцията по труда са изплатени над 5 млн. лв.Източник