Висока оценка за МУ-Пловдив след Съвещателен борд

Висока оценка за МУ-Пловдив след Съвещателен борд


Медицински университет – Пловдив посрещна 8-членен състав на Съвещателния борд в рамките на  „Програма за стратегически изследвания и иновации за развитие на МУ-Пловдив (ПСНИИР-МУП)”, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България, съобщават от вуза.

Съвещателният борд действа като консултативен и вътрешен орган за оценка на изпълнението на Програмата за стратегически изследвания и иновации; преглежда годишния напредък и постиженията на индикаторите и предлага коригиращи мерки при необходимост, както и одобрява ревизии и промени в плановете за действие и финансирането.

Съвещателният борд има за задача да оцени ефективността от усвояването на 28-милионната инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост, таргетирана в постигане на високи научно-приложни цели и резултати със значим обществен импакт.

Амбициозният план за развитие на научно-приложната дейност чрез изпълнение на Стратегическата програма в десет приоритетни научни направления в МУ-Пловдив предполага многопластов контрол и перманентен мониторинг и оценка на изпълнението на дейностите по програмата. Тези функции са възложени на членовете на Борда, чиито представители имат експертиза в научните области по програмата и са с доказан капацитет и постижения не само в научно-приложната сфера, но и в мениджмънта на големи обществени организации и корпоративни структури.

Председател на Съвещателния борд е проф. д-р Костадин Костадинов, лидер с доказан опит и успехи в административни, организационни, управленски длъжности и отговорности. Членове на борда са четирима чуждестранни изследователи: проф. Евангелос Георгиу (Атински университет, Гърция), проф. д-р Джовани Бландино – (Национален онкологичен институт, Рим, Италия), проф. д-р Деница Дочева –(Университет Вюрцбург, Германия); доц. Богдан Драгански (Университет Лозана, Швейцария), както и трима представители на бизнеса, след които проф. д-р Николай Желев – академичен и бизнес представител (Университет Дънди, Шотландия, Великобритания); Кристина Ескенази – клъстър мениджър и сериен предприемач и експерт по връзки с обществеността, и Анета Пиперкова – директор на Институт за медицински изследвания и ръководител на Надзорен съвет на Българска асоциация за персонализирана медицина.

За трите дни на срещата членовете на борда реализираха многобройни срещи с Управителния комитет и изследователските групи по програмата, за да установят постигнатите резултати, да подпомогнат взаимодействието между Съвета за иновации и Офиса за трансфер на технологии и знания, структуриран със старта на програмата, да съдействат за потенциални и стратегически национални и международни бизнес партньори чрез разпространение на резултатите от изпълнение на програмата.

С конструктивен анализ и оценка на постигнатото, членовете на борда помогнаха за оптимизиране ефективността при управление на програмата и да дадоха конструктивни идеи на Управителния комитет за разработването на стратегии и политики за работа, чрез въвеждане на успешен опит и добри практики от утвърдени европейски и международни научни структури.

Очакванията на МУ-Пловдив от одита на Съвещателния борд са в повишено популяризиране на ПСНИИР в международен мащаб и последващо интегриране към мрежи в областта на здравеопазването и фармацията.
Оригиналната статия ТУК