Комисия ще изготвя спецификацията за помощните средства, заплащани от НЗОК


За изготвянето на спецификацията за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания управителят на НЗОК ще назначава експертна комисия. Това предвижда проект на промени в Наредба № 7 за списъка на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, публикуван от МЗ за обществено обсъждане.

Съставът на комисията ще включва специалисти с медицинско, юридическо, икономическо и съответно техническо образование, както и членове на експертни съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности към министъра на здравеопазването, относими към прилагането на помощните средства за хората с увреждания. При необходимост ще бъдат включвани и външни експерти с подобно образование, става ясно от текстовете.

Комисията ще може да разглежда предложения и да изисква становища от Националния съвет за хората с увреждания, национално представителните организации за хората с увреждания, лечебните заведения и други.

В проекта изрично е упоменато, че в спецификацията не може да бъдат включени помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, които се прилагат при хората с увреждания и се заплащат на друго правно основание. Спецификацията се изготвя в рамките на закона за бюджета на НЗОК и закона за държавния бюджет за съответната календарна година.

Друга новост, заложена в проекта, е възможността когато мотивирано се предлага в спецификацията да бъдат включени нови групи/подгрупи или отделни помощни средства извън предвидените за годината средства, те да се обособяват в отделен раздел и да не се включват в процедурата по договаряне на стойността за предстоящата календарна година. Те ще се включват автоматично в спецификацията за следващата календарна година, ако е осигурен финансов ресурс.

Предлага се заличаване на размера на отстъпката за помощните средства и медицинските изделия за хора с увреждания от 10% от първоначално предложената цена, като в проекта е посочено, че отстъпката е задължителна, но без да се определя нейният размер. Правилото за плащане от НЗОК на стойности, не по-високи от най-ниските съответни стойности през предходните три години, няма да се прилага, когато се включват нови групи/подгрупи помощни средства със завишени прогнозни стойности, заплащани от НЗОК при последната проведена процедура. По този начин ще се даде възможност на Касата при наличие на осигурен финансов ресурс да заплаща по-високи стойности за такива нови групи и подгрупи помощни средства.

Според предложените промени в проекта извън срока за изготвяне на спецификацията за медицинските изделия, заплащани от бюджета на НЗОК, ще могат да се правят промени само при възникване на извънредни обстоятелства. Ще могат да бъдат добавяни само животоспасяващи групи медицински изделия, за които има извършена експертна оценка след изискано становище от експертния съвет по съответната медицинска специалност а решението на Надзорния съвет на НЗОК трябва да бъде взето преди влизане в сила на Закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година. Според определението, заложено в проекта на Наредбата, „животоспасяващи медицински изделия са тези, които се прилагат в лечебните заведения за осъществяване на животоспасяващо лечение, когато животът на пациента е пряко застрашен. Не са животоспасяващи медицинските изделия, които се използват за лечение на заболявания, при които животът на пациента не е пряко застрашен или са за профилактика, диагностика, наблюдение и облекчаване на заболявания, при които състоянието на пациента не е животозастрашаващо.“

Пълния текст към проекта може да видите тук, а на мотивите към него – тук.
Оригиналната статия ТУК