МЗ не е отпускало средства за ремонти на вилата на управителя на Белодробната болница във Велинград


Министерството на здравеопазването не е отпускало финансови средства за ремонтните дейности на вилата на управителя на СБПЛРПФЗ „Света Петка Българска“ във Велинград. Това заявява министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Проф. Хинков уточнява, че според писмото на управителя, с което се иска разрешение за продажбата на сградата, се касае за построена през 1938 г. двуетажна масивна вила с площ по нотариален акт 117 кв.м. Ремонтирана е само покривната конструкция, външно измазана, със сменена дограма, но вътре в етажите състоянието на сградата е било крайно незадоволително (съгласно приложен снимков материал). В писмото на управителя не се посочва кога са извършвани ремонтните дейности. В доклада на независимия оценител обаче е посочено, че тези дейности са извършени през 2012 г.

„Управителят на лечебното заведение посочва, че имотът не се ползва за дейността на дружеството и е с отпаднала необходимост за лечебното заведение, като същевременно генерира разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от сградата чрез продажба. Копие от сключеният договор за наем, (за който не са предоставени данни за наличието му към преписката за продажбата на имота) е предоставен на служителите на M3, извършили проверката на 19 септември 2023 г.“, казва още министърът.

Той посочва, че за имота е изготвена пазарна оценка на стойност 40 900 лв. без ДДС от фирма „Прификс“ ООД- Пловдив. „Към оценката е изпратен и снимков материал, от който е видно, че сградата е в лошо техническо състояние. Това обстоятелство е посочено и от оценителя“, допълва проф. Хинков.

Той подчертава, че след преглед на представените документи е изготвен доклад и проект на Решение на Министерски съвет, след което МС дава съгласие за продажба. Като следващ етап от процедурата е издаден протокол на едноличния собственик на капитала за даване на разрешение за извършване на продажбата, при начална цена не по-ниска от определената от лицензирания независим оценител.

„Обявен е търг на електронната платформа за продажба на имота, по реда на Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост и на имоти – държавна собственост. На 18 септември 2023 г. в публикации в медиите се появи информация, че фактическото състояние на имота не отговаря на това, с която M3 разполага, във връзка с посочената по-горе процедура. От извършена веднага проверка на място на 19 септември е установено, че сградата е във видимо добро състояние и същото е различно от това, което е представеното в материалите по процедурата. Най-съществено е разминаването в снимковия материал на вътрешната част на сградата. За проверката е съставен и констативен протокол“, казва министър Хинков.

Той веднага е издал заповед, управителят на Белодробната болница е прекратил процедурата по провеждането на електронен търг, а за констатираното несъответствие е сезиран и главния прокурор.
Оригиналната статия ТУК