НЗОК вече уведомява пациентите за всяко отпуснато или отказано помощно средство


Министерството на здравеопазването и НЗОК отчитат наличието на слаби места в процеса по предписване на помощни средства и медицински изделия и са предприети мерки за предотвратяване на бъдещи измами. Това казва министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков в отговор на въпрос на депутата от БСП Георги Гьоков относно разкритата схема за измама при предоставяне на помощни средства за хора с увреждания в Пловдив.

Министърът посочва, че е отправено искане към „Информационно обслужване“ да бъдат разработени допълнителни справки за извършване на анализ, съдържащи информация за издадени ЛКК протоколи на починали лица и отпуснатите помощни средства на починали лица. На база изготвената справка за издадените ЛКК протоколи и всички постъпили заявления, НЗОК е деактивирала или анулирала всички протоколи с такива данни и не са издадени одобрения за заплащане. РЗОК – Пловдив пък е предприела необходимите действия за сторниране на тези случаи, като сумите са удържани при заплащане на дейността на договорните партньори. Освен това Н3OK изисква писмени обяснения и извършване на проверка на дейността на договорните партньори чрез РЗОК при всеки установен случай на отпуснати помощни средства на починало лице.

Проф. Хинков уточнява, че в Здравната каса вече е въведена практика след разглеждане на подадено заявление да се уведомява заявителят по телефон и с уведомително писмо, при постановен отказ или одобрение. Така се осъществява допълнителен контрол от страна на лицето с увреждания.

„Във връзка с промяната в Закона за здравето, като част от законодателната програма па правителството, се предвиждат няколко мерки, свързани с по-ефективен контрол върху дейността на органите на медицинската експертиза, включително и по предписване на ПСПСМИ. Това включва определяне на НЗОК като заинтересована страна от решенията на органите на медицинската експертиза, с право да ги обжалват по установения ред в 33; определяне на конкретна санкция в административно-наказателните разпоредби на Закона за здравето при констатирани нарушения от страна на ЛКК при предписване на ПСПСМИ; създаване на свързаност на Информационната база данни по 33 и базата данни на ГРАО, така че при въвеждане на паспортната частна пациента да стартира извършването на проверка, въз основа на която да се визуализира актуалния постоянен адрес на лицето, а в случаите, когато постоянният адрес е в община, различна от адреса на дейност на ЛКК, в специално поле да се вписват мотивите за допуснатото изключение от основното правило за освидетелстване на лицата по района на техния постоянен адрес; при изграждането на модула за временна неработоспособност в Информационната база данни (ИБД), да се изгради връзка с НЗИС, по отношение получаване на актуална информация за лечебните заведения и техните филиали, така че в адресната част на медицинските протоколи на ЛКК да е видим именно адресът, на който функционира ЛКК, а не както понастоящем – всички адреси, на които осъществява дейност лечебното заведение“, разяснява проф. Хинков.

Пълния текст на отговора на министъра може да видите тук.
Оригиналната статия ТУК