Онколекарствата в болниците трябва да се плащат на цената, на която са купени от тях


Онколекарствата в болниците трябва да се заплащат от НЗОК на цената, на която съответното лечебно заведение е купило конкретния медикамент, ако тя не е по-висока от определената в Позитивния лекарствен списък.

Това заявяват в свое становище от Асоциацията на университетските болници (АУБ) във връзка с приетата от Надзорния съвет на Здравната каса методика за плащане на тези медикаменти.

„Необходима е спешна законодателна промяна, за да се избегне реалният риск от препятстване на нормалното функциониране на системата на здравеопазване“, категорични са от АУБ.

Ето и цялото становище на асоциацията по темата:

Във връзка с проекта на „Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури“, предложен от НЗОК в изпълнение на §15 от Закона за бюджета на НЗОК за 2023г., Асоциацията на университетските болници в Република България категорично поддържа становището си, че в случаите когато няма действащи рамкови споразумения по чл. 45, ал. 29 от ЗЗО, лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК извън стойността на оказваните медицински услуги, следва да се заплащат по стойността, на която лечебното заведение е закупило конкретния лекарствен продукт, но не по-висока от определената в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Необходима е спешна законодателна промяна, за да се избегне реалният риск от препятстване на нормалното функциониране на системата на здравеопазване. Въведеното със Закона за бюджета на НЗОК за 2023г. правило в чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване когато няма действащи рамкови споразумения за предходната година, НЗОК да заплаща лекарствените продукти по цена, равна на най-ниската цена за единица количество лекарствено вещество за същия лекарствен продукт от доставените на всички сключили договор с НЗОК изпълнители на болнична медицинска помощ през месеца, предхождащ месеца, за който се отнася отчетът на лечебното заведение, ще доведе до свръхзадлъжнялост и фалит редица лечебни заведения.
Оригиналната статия ТУК