Отново спряха вписването на д-р Таня Андреева като директор на „Шейново“


Агенцията по вписвания отказа да впише д-р Таня Андреева като директор на II САГБАЛ болница „Шейново“. Причината е, че в решението си за освобождаване на сегашния директор д-р Румен Велев и избор на д-р Андреева за временно изпълняващ длъжността, Столичният общински съвет не е извършил промяна в Съвета на директорите.

Припомняме, че в началото на август вписването й беше спряно от Софийски градски съд след жалба на отстранения с решение на СОС д-р Румен Велев, въпреки издържания от него конкурс. Впоследствие Областният управител на София Вяра Тодева отмени решението на СОС и го върна за ново разглеждане.

„С разглежданото заявление е отправено искане за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството и в представителството му чрез заличаване на Румен Велев като член на Съвета на директорите, оправомощен с представителни функции и вписване на Таня Андреева – Райнова като член на съвета на директорите и изпълнителен член. След попълване на регистърното производство с допълнително представените документи, се установява, че първоначално дадените указания са изпълнени частично, като повторно не е удостоверена заявената промяна в състава на Съвета на директорите чрез заличаване на досегашния член на управителния орган Румен Велев и вписване на Таня Андреева – Райнова“, се казва в мотивите на Агенцията по вписванията.

От АВ уточняват, че според приложените решения на СОС се констатира следната фактическа обстановка: „С решение от 27 юли 2023 г. на СОС, в резултат на проведена конкурсна процедура за избор на членове на съветите на директорите на общински лечебни заведения за болнична помощ, след решение на комисията за номиниране, се утвърждава класиране на кандидатите, в това число и за настоящото дружество. С решението се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите, в това число и Румен Велев и се избират нови, в това число Таня Андреева – Райнова. Със заповед на Областния управител на област София, цитираното решение на СОС е върнато за ново разглеждане. С решение от 14 септември 2023г. на СОС, в рамките на ново разглеждане в изпълнение заповедта на Областния управител, решението от юли е изменено в частта относно решенията за АГ „Шейново“, които придобиват редакция, касаеща освобождаването на членове на Съвета на директорите Даниела Шиклева и Пламен Димов и съответния им нов избор като членове на колективния орган за управление на дружеството. На 14 септември СОС освобождава от длъжност като изпълнителен директор и член на Съвета на директорите Румен Велев и за такава е избрана Таня Андреева-Райнова. Решението е взето при позоваване и на Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия (ППЗПП) и не удостоверява промяна в състава на членовете на Съвета на директорите“.

Според Агенцията може да се направи извод, че цитираните решения на СОС не удостоверяват заявеното заличаване на Румен Велев като член на Съвета на директорите, респективно вписването на Таня Андреева – Райнова като такъв, доколкото в решението на СОС не е обективирано това изрично. „Същевременно, в съответствие с нормативните разпоредби, чрез които се мотивират решенията, не е възможно да се прецени за допустимо вписването като представляващ на лице, което не е избрано в състава на колективния орган за управление на дружеството. На заявителя са дадени указания да представи доказателства, удостоверяващи заявеното заличаване на Румен Велев като член на Съвета на директорите, респ. вписването на Таня Андреева – Райнова като такъв, които до изтичане на срока по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел не са изпълнени“, се казва в мотивите на АВ.

Отказът може да се обжалва в седемдневен срок от връчването му пред Софийски градски съд чрез Агенция по вписванията.
Оригиналната статия ТУК