Почти 1,5 млрд. лв. ще струва Националната стратегия за детско здраве


Целта е детската смъртност да намалее наполовина

1 406,7 млн. лева са определени за финансиране на Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 за периода 2023-2030 г. Главната цел на Стратегията пък е намаляване на детската смъртност с близо 50%.

Дейностите до 2030 г. ще се финансират в рамките на разчетените средства за функция „Здравеопазване“ по консолидираната фискална програма. Предвижда се те да се изпълняват в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година и в съответствие с основните макроикономически допускания в средносрочната бюджетна прогноза за съответния период. За дейностите, касаещи държавните институции и лечебни и здравни заведения, финансирането ще бъде отпускано по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година.

Освен със средства от държавния бюджет, изпълнението на Стратегията ще се финансира със средства по Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на отделните реформи и инвестиции, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост (     ПВУ) в сектор Здравеопазване. Чрез средства от ПВУ ще бъде закупено оборудване за бъдещата Национална детска многопрофилна университетска болница и ще бъде доставена апаратура за педиатрични клиники в страната.

Със средства от ПВУ е планирано създаването на амбулатории за извънболнична медицинска помощ и консултативни медико-социални звена за профилактично-промотивна дейност в цялата страна и създаване на единен Национален интердисциплинарен център за широко-обхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социално-значимите заболявания.

Въпреки че правителството извади от ПВУ проекта за изграждане на протонен център, той обаче фигурира в Стратегията със записано финансиране само от Плана, независимо от твърденията на министър Христо Хинков, че това ще стане със средства от Държавния бюджет.

Със средства от Европейските структурни фондове и други международни финансови източници е планирано да бъдат финансирани две програми за изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, като едната е с 14, а другата с 12 центъра.

По Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. пък е предвидено финансиране на краткосрочни обучения за повишаване на знанията и компетенциите на персонала, предоставящ медицински грижи за деца, включително здравната помощ в училища, детски градини и ясли. Също така ще се подкрепя провеждането на здравно-информационни кампании за насърчаване на достъпа до грижи за майки и деца и здравни услуги, промоция на здравето, превантивни дейности и профилактика, с акцент върху отдалечените райони и уязвими групи, включително и ромите. Ще бъдат финансирани и кампании за насърчаване на имунизациите, както и за превенция и контрол на социално значими заболявания и превенция на риска.

Ще се финансират специализации на лекари и медицински специалисти, краткосрочни обучения за повишаване на знанията и компетенциите на широк кръг специалисти и неспециалисти от системата за спешна медицинска помощ, психиатричната помощ, първична здравна помощ, здравната помощ в училища, детски градини и ясли, за персонала, предоставящ медицински грижи за деца и дългосрочни здравни грижи за възрастни.

Очакваните резултати от реализацията на Стратегията са до 2030 г. детската смъртност от 0 до 1 г. да намалее от 5,6 до 3,3 ‰ или с 40%, намаляване на перинаталната смъртност от 8,8 до 4,4‰ или с 50%, намаляване на неонаталната смъртност от 3,1 до 2,5‰ или с 20%, намаляване на смъртността при деца до 15 г. от 0,45 до 0,29 ‰ или с 35 % и намаляване на смъртността от 15 до 19 г. от 0,39 до 0,23‰ или с 40%.

Националната стратегия можете да намерите тук.
Оригиналната статия ТУК