Шефката на Инвестиционната компания за детската болница освободена поради лоша отчетност


Проф. Елена Пенева е освободена като директор и член на съвета на директорите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ поради неудовлетвореност от отчетността на свършената работа. Това казва здравният министър проф. Христо Хинков в отговор на въпрос на депутатите от ПП-ДБ д-р Александър Симидчиев и Ивайло Мирчев.

По думите на министъра със смяната се цели подобряване на управлението, което да бъде насочено към постигане на поставените задачи и изпълнение на основните дейности на публичното предприятие – „организиране и контрол на дейностите по проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Националната многопрофилна детска болница, отговаряща на националните нужди на детското здравеопазване и осигуряваща прилагането на актуалния световен опит и стандарти за най-добра грижа за децата“.

Същевременно в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ Стела Николова проф. Хинков заявява, че анализът за нуждите на потребностите в детската здравна грижа е възложен от „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ на Европейската инвестиционна банка с договор, сключен на 2 май 2023 г. Изготвянето на анализа ще бъде извършено безвъзмездно, като по този начин Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще подкрепи изграждането на Национална детска болница (НДБ) в България. Срокът за изготвянето му съгласно договора е шестмесечен и се очаква да бъде готов в началото на месец ноември 2023 г.

„Анализът следва да представи обективни данни за потребностите от педиатрични здравни услуги, които да послужат като основа за прецизно дефиниране на структурата, обхвата и функционалността на НДБ. Данните от него ще подпомогнат за вземането на стратегически решения за развитие на детското здравеопазване в контекста на политиките за демографско развитие на страната, така че то да гарантира най-високия достижим стандарт на здравословно състояние на всяко дете чрез достъп до профилактика и здравни услуги“, казва министърът.

Той подчертава, че за гарантиране на приемствеността на процеса до завършване на проект за НДБ е учреден Обществен съвет за изграждане на НДБ. „Съветът ще осъществява консултативни функции и взаимодействие между Министерството на здравеопазването, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ и обществеността с цел гарантиране на публичност и прозрачност на цялостния процес по изграждане на Национална детска болница“, казва проф. Хинков.

Сред досега извършените дейности от „Здравна инвестиционна компания“ министърът посочва избора на терен за изграждане на болницата, като преимуществото на предпочетения в „Горна баня“ между останалите възможности е, че собствеността му е общинска и има достатъчна незастроена площ. Изготвени са също така задание по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и мотивирано предложение за изменение на подробния устройствен план (ПУП). В края на декември 2022 г. е подписан договор за безвъзмездно прехвърляне от Столична община на Министерство на здравеопазването на правото на собственост върху имот, съставен е Акт за частна държавна собственост и е вписан в Службата по вписванията.

През февруари 2023 г. е възложен и изработен проект на ПУП -ИПРЗ за избрания терен, като са събрани предварителни изходни данни и проектът е съгласуван с необходимите институции и експлоатационни дружества. Също така е възложен и изработен проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, геодезическо заснемане и експертна оценка на растителността.

Възложен и изготвен е Доклад от независим лицензиран оценител за определяне на пазарната стойност на имотите, необходим за сключване на предварителни договори. Предвид намиращите се в имота два незавършени строежа с решение на МС е дадено съгласие те да бъдат премахнати от и за сметка на Здравна инвестиционна компания.

В края на юли и началото на август 2023 г. от Министерството на здравеопазването са предприети действия за обезпечаване на транспортната свързаност на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца, както и за навременното изграждане на улична мрежа, отчита още проф. Хинков.

В отговора си министърът прилага и справка с генерираните разходи от Инвестиционната компания за периода 08.09.2020 г. – 30.06.2023 г., която можете да видите тук.
Оригиналната статия ТУК